Latest Updates

Catatan Rilis 3.8.0
January 14, 2020
Release Notes 3.6
October 16, 2019
Highway to Halloween
October 11, 2019
บันทึกความเปลี่ยนแปลง 3.7.2
December 18, 2019

สิ่งใหม่ในอัพเดตครั้งนี้:

• แก้ไขปัญหาการซื้อพลังงานแคมเปญอีเวนต์ทวยเทพประทานพร 

ไทย
© 2020 MARVEL. MARVEL Strike Force Software © 2020 FoxNext Games, LLC. พัฒนาโดย FoxNext Games Los Angeles. สงวนลิขสิทธิ์ การใช้เว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงทุกส่วนและทุกองค์ประกอบอื่นใดก็ตามทั้งหมด) จะครอบคลุมอยู่เหนือการยอมรับของท่านตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว วัสดุต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่สามารถนำไปขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายจ่ายแจกได้ การคัดลอก การดัดแปลง การเผยแพร่ และการเคลื่อนย้ายวัสดุเหล่านี้ให้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ยกเว้นเสียแต่ว่าได้ระบุเอาไว้อย่างเจาะจงในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน